söndag 21 april 2013

Årsmöte Fiberföreningen

Årsmöte söndag 5 maj kl. 15.00 på Bygdegården Kvarnen. Anmälan senast 2 maj.
Alla medlemmar välkomna.

DAGORDNING ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Årsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar